Danh sách đăng ký Hệ kỹ sư quân sự

1. Miền Bắc

- Khối A

Nam:  

Nữ:

- Khối A1

Nam:

Nữ:

2. Miền Nam

- Khối A

Nam:

Nữ:

- Khối A1

Nam

Nữ