Chi tiết bài báo

Kế hoạch phối hợp tổ chức thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên
  Ngày đăng : 09/06/2014 Lượt xem:  1934HỌC VIỆN  KỸ THUẬT QUÂN SỰ

PHÒNG CHÍNH TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 238/KH-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

PHÊ DUYỆT

Ngày 05 tháng 6  năm 2014

KT. CHÍNH UỶ

PHÓ CHÍNH UỶ

 

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Thiện Chất

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức thông tin tư vấn,

giới thiệu việc làm cho sinh viên

 

 

Căn cứ Công văn số 022014/MT ngày 14/5/2014 của Công ty TNHH Manpower Việt Nam về việc hợp tác tổ chức Ngày hội Tuyển dụng;

Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên trong Học viện,

Phòng Chính trị xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm sinh viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời giúp các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tuyển chọn được nguồn lao động có chất lượng phù hợp với yêu cầu vị trí công việc cho tổ chức mình.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Học viện với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, trong quá trình đào tạo tổ chức cho sinh viên học tập, tham quan và tiếp cận với kiến thức thực tế.

- Tổ chức chương trình bảo đảm an toàn, chặt chẽ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

- Giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của Manpower cho dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

- Chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc trong quá trình tham gia tuyển dụng.

2. Chương trình: (Có phụ lục chương trình chi tiết kèm theo)

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Đối tượng: Sinh viên dân sự đang học tại Học viện KTQS (ưu tiên sinh viên khóa 8).

2. Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 12/6/2014.

3. Địa điểm: Hội trường S5 - Khu A - Học viện KTQS.

4. Thành phần

- Đại biểu lãnh đạo chỉ huy: P1, P2, P13, H5, K11, K12, K13, K21, K23, K24, K31, K32, V2.

          - Các Khoa (Viện) đào tạo sinh viên dân sự, Hệ 5 thông báo rộng rãi cho sinh viên biết để tham gia chương trình.

          IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP BẢO ĐẢM

1. Phòng Chính trị: Là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Manpower Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

          - Đảm bảo công tác truyền thông: mời các cơ quan truyền thông đến đưa tin về hoạt động;

          - Xây dựng kịch bản;

- Xây dựng ma két, băng rôn, poster tuyên truyền;

- Phối hợp tổ chức tiếp đón khách tham dự;

- Đảm bảo Hội trường, âm thanh ánh sáng, quay phim, chụp ảnh.

- Đảm bảo 10 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ chương trình.

2. Văn phòng

- Bảo đảm an ninh, an toàn, hướng dẫn khách ra vào tham dự chương trình.

- Bảo đảm nước uống theo hiệp đồng của Phòng Chính trị.

3. Phòng Hậu cần: Bảo đảm điện, nước, điều hoà theo hợp đồng của Phòng Chính trị.

4. Tiểu đoàn 2: Đảm bảo 08 bàn học viên, 08 ghế tựa theo hiệp đồng của Phòng Chính trị.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin: Hoàn thiện, bổ sung thông tin Trang Sinh viên trên Cổng thông tin điện tử Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn theo đề nghị của Phòng Chính trị.

6. Hệ Quản lý học viên sau đại học, các Khoa đào tạo sinh viên dân sự: Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên.

Nhận được Kế hoạch này đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hơp và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

         

Nơi nhận:                                                                    

- Phó Chính ủy (để báo cáo);

(qua mạng)

 

 
- P2, P3, P4, H5;

- K11, K12, K21, K23;

- K24, K31, K32, V2;

- Lưu: VT, TN/P1; H03.          

KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

Thượng tá Cao Trung Hà


Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 238/KH-CT ngày 05 tháng 6 năm 2014)
 

TT

Thời gian

Nội dung chính

Thực hiện

1                

13.30-13.40

Đón tiếp khách mời

Manpower + HV KTQS

2                

13.30-13.40

Khai mạc Chương trình

HV KTQS

3                

13.40-13.50

Giới thiệu về Manpower

Manpower

4                

13.50-14.05

Giới thiệu về dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Manpower

5                

14.05-14.30

Giới thiệu kế hoạch tuyển dụng, các vị trí tuyển dụng của  Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Manpower

6                

14.30-14.50

Giới thiệu quy trình tuyển dụng, thủ tục, đơn, biểu mẫu, hạn nộp hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ

Manpower

7                

14.50-15.30

Trả lời thắc mắc của sinh viên

Manpower

8                

15.30-16.15

Phát hồ sơ, nhận hồ sơ ứng tuyển

Manpower

9                

16.15-16.30

Kết thúc chương trình

Manpower + HV KTQS

 


Quay Về