Giới thiệu Đào tạo

1. Các chuyên ngành đào tạo đại học: gồm 5 chuyên ngành

 - Công nghệ chế tạo máy

 - Công nghệ chế tạo vũ khí

 - Công nghệ chế tạo đạn

 - Gia công áp lực

 - Công nghệ vật liệu, Đúc -  Nhiệt luyện

Đào tạo loại hình VB2 và liên thông bậc đại học các chuyên ngành:

 Công nghệ chế tạo máy và Gia công áp lực.

2. Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Gồm 6 mã ngành.

                   - Chế tạo máy

                   - Gia công áp lực

                   - Kỹ thuật vật liệu

                   - Cơ học vật thể rắn

                   - Cơ kỹ thuật

                   - Quản lý khoa học và công nghệ.

3. Đào tạo tiến sỹ: 3 mã ngành

- Chế tạo máy

- Cơ kỹ thuật

- Cơ học vật thể rắn.               

4. Hoạt động đào tạo khác

            Các bộ môn của khoa thực hiện giảng dạy các môn học cho các chuyên ngành gốc ngành cơ khí của toàn học viện

Tải giảng dạy: Trung bình 15000 giờ TKB/ năm.    

5. Học viên đã tốt nghiệp:

- Kỹ sư: 370

- Thạc sĩ: 231

- Tiến sĩ: 23

 

Hình ảnh tiêu biểu