Hình ảnh tiêu biểu
a1a4a7a11a2a12a9a6

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 2017 New

GD bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống VH và củng cố niềm tin với Đảng cho thế hệ trẻ

GD bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống VH và củng cố niềm tin với Đảng cho thế hệ trẻ
  Ngày đăng : 15/09/2017 Lượt xem:  213

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trước lúc đi xa có dặn dò: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Sinh thời, Người luôn quan tâm và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Lời căn dặn của Người có ý nghĩa lịch sử, nhãn quan thời đại sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu phát triển đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu đặt lên vai thanh niên thế hệ trẻ những trọng trách vô cùng lớn lao. 

Thực hiện theo ý nguyện của Người, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn. Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chăm lo đến việc giáo dục thế hệ trẻ, coi đây là vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển toàn diện con người.  Đề cập đến thực trạng  thế hệ trẻ hiện nay của Việt Nam, ta nhận thấy rằng: Thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục trong môi trường dân sinh ngày càng được nâng cao về chất lượng, đa phần sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có niềm tin vào Đảng và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; năng động, sáng tạo, nhiều hoài bão ước mơ, dám nghĩ dám làm và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam sa sút rõ rệt về phẩm chất đạo đức, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng; nhiều trường hợp phai nhạt niềm tin vào Đảng, vào chính quyền và bị lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động...

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, song chủ yếu là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, củng cố niềm tin vào Đảng cho thế hệ trẻ trong thời gian qua của các cấp chính quyền còn hạn chế; các tổ chức cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ; mặt trái của nền kinh tế thị trường, du nhập các luồng tư tưởng phương Tây, coi trọng cái “tôi” mà bỏ qua lợi ích tập thể; do ảnh hưởng của sự bùng nổ công nghệ thông tin số, mạng xã hội dẫn đến giới trẻ mất phương hướng, lý tưởng sống; sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng sâu sắc trong xã hội khiến thế hệ trẻ đua theo trào lưu sống thực dụng, lãng quên truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa từ ngàn xưa để lại; do đặc tính của tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng sống, bản lĩnh kém nên nếu không có sự giáo dục, quan tâm kịp thời sẽ dễ bị lôi kéo; vai trò của gia đình - nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho thanh thiếu niên cũng chưa được phát huy tốt...

Từ những vấn đề trên thiết nghĩ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và củng cố niềm tin vào Đảng cho thế hệ trẻ phải được tăng cường và nâng cao hơn nữa về chất lượng. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm đúng mức. Để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, củng cố niềm tin vào Đảng cho thế hệ trẻ cần phải chú trọng đến 04 điểm sau:

Một là, nắm vững tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin với Đảng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động toàn xã hội nhằm thấy được ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", xây dựng bản lĩnh thế hệ trẻ trước sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, nhà xuất bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin vào Đảng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông  phục vụ cho công tác giáo dục thanh thiếu niên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chính trị nhằm tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Hai là, quan tâm và đầu tư kịp thời, tạo lập môi trường phát triển thuận lợi cho thế hệ trẻ có cơ hội rèn luyện và trưởng thành

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu niên, gắn với việc thực hiện các Chương trình trọng điểm quốc gia, Chiến lược Phát triển gia đình, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam. Xây dựng và phát huy phương châm "mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tăng cường quản lý văn hóa - thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại tác động đến nhận thức, tư tưởng của thế hệ trẻ. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan văn hóa, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa và niềm tin với Đảng cho thế hệ trẻ. Xây dựng môi trường văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; khu dân cư tiên tiến; làng, xã, gia đình văn hóa. Ưu tiên bố trí cơ sở vật chất để xây dựng trường học, khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên nhằm phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống.

Ba là, nhận thức rõ vai trò của gia đình, nhà trường cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, ban ngành và toàn xã hội trong việc hình thành nhân cách, giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin với Đảng, đạo đức lối sống văn hóa, văn hóa cho thế hệ trẻ

Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng và giáo dục thanh thiếu niên; cùng với nhà trường hình thành nhân cách, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa trong xã hội. Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên; kết hợp giữa học chính khóa và ngoại khóa, góp phần hình thành đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn, Đội trong trường học phát huy vai trò, tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới", các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể trong xã hội

Đề cao vai trò của cán bộ Đoàn, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hệ thống các nhà văn hóa thanh thiếu niên, trường đào tạo, báo chí, xuất bản của Đoàn trong công tác này. Nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

* Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin vào Đảng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tại Học viện KTQS

Gắn với tình hình thực tiễn của Học viện KTQS trong thời gian qua, được sự quan tâm kịp thời của Thủ trưởng các cấp cũng như các cơ quan, ban ngành trong đơn vị, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin vào Đảng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ  đã và đang mang lại hiệu quả. Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho thế hệ trẻ, các môn học lý luận như: Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Công tác Đảng, công tác Chính trị đã được đưa vào giảng dạy và đánh giá trình độ kiến thức của học viên, sinh viên một cách có chiều sâu. Các hoạt động phong trào như: Sinh viên tình nguyện; Hiến máu nhân đạo; Sinh viên thanh lịch; quyên góp ủng hộ đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số… đã thu hút được đông đảo các học viên, sinh viên tham gia, qua đó phát huy được trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, lịch sử ra đời và phát triển của Học viện KTQS, hội thảo khoa học, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…  là cơ hội để tuổi trẻ Học viện phát huy tính sáng tạo - điểm mạnh của thế hệ trẻ. Hàng tháng, Học viện tổ chức các buổi nghe thông tin thời sự cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan - chiến sĩ trong đơn vị về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở xây dựng niềm tin vào Đảng cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, các khoa trong Học viện đều tổ chức những buổi định hướng nghề nghiệp, đối thoại, tọa đàm… với học viên, sinh viên để nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời giúp các em ổn định tư tưởng trong học tập và rèn luyện. Nhằm bắt kịp xu thế chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập, Học viện đã đặt mục tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên; tổ chức các lớp học ngoại ngữ, thi đánh giá chất lượng và bước đầu thu được những tín hiệu tích cực…

Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và củng cố niềm tin vào Đảng cho thế hệ trẻ Học viện hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Học viện KTQS cần mở các lớp dạy kỹ năng “mềm” trong giao tiếp, ứng xử nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học viên, sinh viên. Xây dựng môi trường thuận lợi để học viên, sinh viên phát triển tài năng, có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội. Học viện cần đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho thế hệ trẻ để xây dựng bản lĩnh, tư thế, tác phong của người quân nhân trong quân đội thời đại mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị, giúp thế hệ trẻ nhận thức toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Chú trọng đến công tác phát triển Đảng và nhân rộng đảng viên trẻ điển hình tiên tiến, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; có sức lan tỏa với mọi quần chúng trong đơn vị. Có biện pháp quản lý chặt chẽ tư tưởng của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, tránh để bất ngờ trong mọi tình huống. Phòng chống tình trạng “tự diễn biến” trong đơn vị, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tư cách đảng viên, suy thoái về đạo đức, lối sống để làm gương cho thế hệ trẻ. Ngăn chặn tác động xấu của các phương tiện công nghệ thông tin, mạng internet. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương trong lời nói và hành động để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Tiến hành nhiều biện pháp nhằm khuyến khích và biểu dương kịp thời tuổi trẻ tham gia đóng góp trí tuệ của bản thân vào sự phát triển chung của Học viện. Giáo dục nâng cao ý thức, đề cao lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tạo chuyển biến rõ rệt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thế hệ trẻ sẽ là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Vì vậy, nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và củng cố niềm tin với Đảng cho thế hệ trẻ  là nhiệm vụ cấp bách, cần sự quan tâm kịp thời của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, trong đó Đảng và Nhà nước đóng vai trò quan trọng. Cần chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nòng cốt cho thế hệ trẻ để họ thực sự là nguồn nội lực to lớn, là nguyên khí, là tương lai của đất nước; đồng thời là lớp kế cận xứng đáng, gánh vác trọng trách, vận mệnh của quốc gia trong thời kỳ mới.

Bùi Đức Quý 

Quay Về