Hình ảnh tiêu biểu
a1a4a7a11a2a12a9a6

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 2017 New

Công tác phát triển đảng viên ở Tiểu đoàn 1

Công tác phát triển đảng viên ở Tiểu đoàn 1
  Ngày đăng : 01/09/2017 Lượt xem:  304

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 luôn chú trọng công tác phát triển Đảng.

Với chủ trương tiếp tục nâng cao tỷ lệ và chất lượng học viên được kết nạp vào Đảng, gắn mục tiêu giáo dục - đào tạo với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 đã tập trung làm tốt công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật của học viên trong quá trình đào tạo; cụ thể hóa các tiêu chí để học viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; đặt mục tiêu 100% học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng trước khi ra trường.

Theo tiêu chí “mỗi học viên khi ra trường phải là kỹ sư, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 cùng các Chi bộ trực thuộc chú trọng công tác giáo dục để nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của học viên; đặc biệt là chú trọng giác ngộ ý thức, xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên cho mỗi học viên và định hướng các mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho các học viên phấn đấu. Mỗi quý, Đảng ủy Tiểu đoàn đều ra các Nghị quyết lãnh đạo về công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào các mặt chủ chốt là học tập, rèn luyện và công tác phong trào. Nghị quyết được triển khai đồng bộ tới từng Chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện và phổ biến tới từng học viên. Trong hai năm gần đây, học viên Tiểu đoàn 1 cơ bản hoàn thành các kế hoạch chung của Học viện cũng như của Tiểu đoàn đã đề ra; 100% học viên ra trường đều là đảng viên. Kết quả công tác phát triển đảng viên đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2015, Tiểu đoàn 1 đã có 54 học viên được kết nạp vào Đảng. Năm 2016, con số học viên được kết nạp là 60 quần chúng ưu tú. Những con số trên cho thấy bước tiến đáng kể trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy Tiểu đoàn 1.

Để đạt được kết quả trên, sau khi kết nạp đảng viên, các Chi bộ đều tổ chức giáo dục cho các đảng viên mới về ý thức trách nhiệm của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên chính thức thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp các đồng chí đảng viên mới để kịp thời uốn nắn chỉnh sửa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh mắc lỗi. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên mới cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng các quần chúng trong đơn vị, giúp giác ngộ mục tiêu lý tưởng của Đảng để nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu học tập, rèn luyện, đủ điều kiện để được giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. Các đồng chí đảng viên dự bị cũng thường xuyên nêu cao ý thức, trở thành tấm gương cho các quần chúng noi theo, tránh tình trạng phấn đấu cầm chừng, làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức Đảng.

Công tác phát triển Đảng của Đảng ủy Tiểu đoàn 1 đã góp phần xây dựng và tạo nên thế hệ đảng viên mới đủ sức kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

                                                        Phạm Thị Việt Hoài

Quay Về