Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng
Đóng
Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng
  Ngày đăng : 13/09/2017 Lượt xem:  269

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên phụ trách công tác Đoàn. 

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, nước ta đã hình thành nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn lúc đó đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng trong nước; đồng thời, là thành quả cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc đấu tranh, kháng chiến giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chống quân xâm lược Trung Quốc; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế… luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, qua đó thể hiện niềm tin sắt son, lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, một lòng đi theo Ðảng. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, không tự mãn với những thành tích có được, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh nỗ lực tìm hướng nâng cao trí tuệ, đề cao sự nghiêm túc trong từng hoạt động cụ thể, qua đó xây dựng Ðoàn ngày càng vững mạnh. BCH Trung ương Ðoàn đã và đang triển khai những phong trào thi đua, nhằm khơi dậy sức trẻ và nhiệt huyết của thanh niên. Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của Đoàn. Nhưng không vì thế mà ý chí, tinh thần, sức trẻ của Ðoàn TNCS phai nhạt. Với lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, thanh niên đã đảm nhận những việc mới, việc khó ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới. Các phong trào hành động đã và đang hiệu triệu đông đảo bạn trẻ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành TW Ðảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam luôn là người bạn đồng hành của thanh niên, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên do Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2009 - 2014, đề ra. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Các chủ trương lớn của Hội đã được triển khai thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Ba Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và hai chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, được dư luận xã hội đồng tình.

Tiếp nối truyền thống cha anh, phần lớn thanh niên ngày nay ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia. Thanh niên luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; có tinh thần sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn có những thanh niên xa rời lý tưởng cách mạng, thờ ơ với những vấn đề của đất nước, của dân tộc, sống thiếu lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Chúng ta không khỏi lo lắng khi ý thức chấp hành pháp luật của một số bạn trẻ rất yếu, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Vẫn còn những băn khoăn, trăn trở về thực trạng thanh niên nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số trình độ học vấn, tay nghề còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội; chuyên môn, nghề nghiệp của không ít thanh niên chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của đất nước... Một bộ phận không nhỏ thanh niên thiếu hụt cả về kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc, ngoại ngữ, tin học, tác phong làm việc, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng xã hội, kỹ năng tay nghề còn hạn chế. Trong khi đó, một số nội dung, phương thức hoạt động đoàn từ Trung ương đến cơ sở đang “giậm chân tại chỗ” và các cuộc vận động của Hội chưa được triển khai đồng đều tại các cơ sở; chất lượng cơ sở đoàn còn thấp, chưa thu hút, tập hợp được thanh niên. Tổ chức đoàn tại nông thôn, miền núi, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... ở nhiều nơi chỉ tồn tại trên hình thức...

Đất nước hội nhập và ngày càng phát triển, đòi hỏi thế hệ những người trẻ tuổi phải ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm; biết trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống, có ý chí vươn lên, quyết tâm hành động, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ, chia sẻ và sống trách nhiệm với cộng đồng để cùng tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn. Thực tế cho thấy, nếu không có sự dẫn dắt, định hướng của thế hệ đi trước thì thanh niên sẽ rất khó khăn trong lựa chọn, định hình hệ giá trị của mình. Định hướng giá trị cho thanh niên để giúp họ biết phê phán những quan điểm sống lệch lạc, những xu thế tiêu cực, những hiện tượng không phù hợp. Những sai lầm trong lựa chọn giá trị sẽ để lại những hậu quả lớn đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Bởi vậy, việc định hướng những giá trị đúng, phù hợp trong giai đoạn mới cho thanh niên là một yêu cầu hết sức cấp bách đòi hỏi tổ chức Đoàn,  Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, mạnh dạn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc”. Định hướng giá trị cho thế hệ trẻ được Đảng ta rất quan tâm, coi đây là công tác quan trọng của sự nghiệp “trồng người”, xây dựng chủ nghĩa xã hội từ xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” khẳng định: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước”. Để làm được những điều đó cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là quan tâm thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên trí thức, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên ở ngoài nước. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

Hơn lúc nào hết, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cần thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước, của thanh niên thông qua những phong trào, hành động cụ thể, chứ không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu. Sẽ là chậm, là tụt hậu nếu không quyết liệt đổi mới các chương trình công tác và phong trào hành động. Sẽ ngày càng xa rời thanh niên nếu không thể trở thành người bạn đồng hành bản lĩnh và thấu hiểu thanh niên. Sẽ tự đánh mất giá trị của mình nếu không thể khơi dậy, phát huy sức trẻ và trí tuệ của thanh niên, xây dựng trong lớp trẻ lối sống đẹp, nhân văn, sự trân trọng, tri ân lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc. Qua đó củng cố niềm tin bất diệt của thanh niên với lý tưởng cách mạng, với con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trách nhiệm, sứ mệnh của tổ chức đoàn còn là tinh thần bứt phá trong các hoạt động xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; là sự tận tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên nghèo, thanh niên yếu thế. Sự trưởng thành của Ðoàn Thanh niên còn thể hiện qua thái độ cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận yếu kém để từ đó củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh.

Với trách nhiệm dìu dắt, định hướng và tạo cơ chế để Ðoàn hoạt động, các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần có cách nhìn nhận, đánh giá sâu sắc hơn, mới hơn đối với năng lực của tổ chức đoàn; tin tưởng hơn nữa đội ngũ cán bộ đoàn, sẵn sàng tạo điều kiện cho họ “thử lửa”, qua đó, tìm ra những nhân tố xuất sắc, những tập thể tiêu biểu, những cách làm hay. Mặt khác, cần có các chương trình để cấp ủy, chính quyền đối thoại và lắng nghe thanh niên trao đổi về tâm tư, nguyện vọng trong quá trình lập thân, lập nghiệp, từ đó có những quyết sách, sự hỗ trợ và định hướng phù hợp, kịp thời. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn, Hội phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

 

Chi đoàn P8 tổng hợp


Quay Về