Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho SV diện chính sách
Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho SV diện chính sách
  Ngày đăng : 22/11/2017 Lượt xem:  531

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định 3741/QĐ-HV ngày 01/11/17 của Giám đốc HV KTQS, ban Tài chính chi trả tiền Miễn giảm học phí học kỳ 1/17-18 cho sinh viên dân sự thuộc diện chính sách.

Thời gian:23/11/2017 – 07/12/2017 (Thứ 6 không giao dịch).

Sáng: 8h-11h.

Chiều: 13h30-15h30.

Chú ý: Khi đến nhận tiền MGHP mang theo thẻ sinh viên photo.

Quay Về