Học viện tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

     Ngày 16/01/2019, Học viện KTQS tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quân sự, quốc phòng năm 2019. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; toàn thể Ban chỉ huy, Chỉ huy trưởng các đầu mối và trợ lý các cơ quan trực thuộc Học viện; Ban chỉ huy, Chỉ huy trưởng các đầu mối trực thuộc Khoa, Viện, Trung tâm và các giáo viên; Chủ nhiệm Lớp, Chủ nhiệm Bộ môn và Xưởng trưởng; Ban chỉ huy Hệ, Tiểu đoàn, Chủ nhiệm lớp khóa, Đại đội Trưởng và Chính trị viên đại đội các đơn vị quản lý học viên. 

P4HNQS1

     Tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viện đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2018-2019 của Đảng ủy Học viện. Đồng chí Giám đốc Học viện quán triệt Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và triển khai nhiệm vụ chính của Học viện năm 2019; thông báo nhanh kết quả thực hiện kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị cán bộ, giáo viên đầu năm học 2018 - 2019 và kết quả tham mưu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất trong kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 của các cơ quan, đơn vị.

     Hội nghị đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác các ngành năm 2019 của Học viện: Nhiệm vụ công tác Đào tạo đại học, sau đại học; công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo, Ứng dụng và đảm bảo công nghệ thông tin; nhiệm vụ công tác Khoa học quân sự, Thông tin khoa học quân sự và Hợp tác quốc tế; nhiệm vụ công tác Quân sự - Hành chính; nhiệm vụ công tác Kỹ thuật, Đầu tư hiện đại hóa các phòng thí nghiệm và công tác Hậu cần.

P4HNQS2

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung đã được kết luận; chủ động thường xuyên phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2019. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Bộ Tổng Tham mưu xác định năm 2019 là năm của biên chế, tổ chức, quy hoạch. Học viện cần hoàn thiện, sớm báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đồng thời triển khai giai đoạn 1 dự án Nhà trường thông minh, kế hoạch Chương trình hành động đáp ứng yêu cầu Cách mạng Công nghiệp 4.0, gắn với kế hoạch phát triển đội ngũ và quy hoạch phát triển các bộ môn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phạm Ngọc Vĩnh - Văn phòng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO