Thông báo v/v hủy, bổ sung một số học phần; đổi hội trường và lịch đăng ký học tập đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

Tệp tin đính kèm

  1. 2019_36_P2.pdf 1/14/2019 2:53:11 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO