Khoa Mác - Lênin, tư tưởng HCM đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở sử dụng ngân sách TCKT

     Sáng 09/01/2019 Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở sử dụng ngân sách Tổng cục Kỹ thuật về "Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về công tác kỹ thuật tại sư đoàn bộ binh hiện nay" do Đại tá PGS.TS Trần Văn Riễn làm Chủ nhiệm đề tài.

K51NT

     Hội đồng Khoa học gồm 07 đồng chí: Đại tá PGS. TS Nguyễn Trọng Tuấn - Giáo viên Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; Thượng tá TS Đàm Trọng Tùng - Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh/Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thư ký Hội đồng; Đại tá TS Đoàn Quốc Thái - Phó Chủ nhiệm Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng, Phản biện 1; Đại tá TS Nguyễn Văn Tuyến - Trưởng ban Quân khí/Phòng Kỹ thuật, Ủy viên Hội đồng; Đại tá TS Đặng Quốc Thành - Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Ủy viên Hội đồng; Thiếu tá TS Tô Hiến Thà - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế chính trị/ Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng; Thiếu tá ThS Lê Ngọc Anh - Trợ lý Phòng KHQS/Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên Hội đồng.

     Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Đại tá PGS. TS Trần Văn Riễn báo cáo toàn bộ những kết quả mà đề tài đã đạt được, tập trung đánh giá, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những ưu điểm, hạn chế trong nhận thức của đội ngũ cán bộ về công tác kỹ thuật tại các sư đoàn bộ binh hiện nay. Từ đó đề tài đã đề xuất bốn nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về công tác kỹ thuật ở các sư đoàn bộ binh trong thời gian tới.

     Kết thúc phần báo cáo, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đã phát biểu, đóng góp ý kiến nêu lên những ưu điểm và hạn chế của đề tài để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện; đồng thời, Hội đồng khẳng định đây là đề tài có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các sư đoàn bộ binh.

     Hy vọng với thành công đạt được của đề tài, nhận thức của cán bộ các cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và đội ngũ cán bộ về công tác kỹ thuật tại sư đoàn bộ binh nói riêng sẽ có nhiều chuyển biến đáp ứng với yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.

Phạm Văn Phú - K51

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO