Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ phụ HK1 năm học 2018 - 2019

Xem toàn văn thông báo trong file đính kèm.

Tệp tin đính kèm

  1. 2018_4256.pdf 11/23/2018 2:25:03 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO