Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (tính đến hết ngày 20/9/2017)

Theo Thống kê của ngân hàng BIDV, đến hết ngày 20/9/2017, vẫn còn 246 sinh viên dân sự đã nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Yêu cầu các sinh viên còn lại nộp học phí theo đúng Thông báo số 573/TB-ĐT ngày 18/8/2017 của Phòng Đào tạo.

Sinh viên không nộp học phí đúng thời gian trên sẽ bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật học đường, bị xem xét đình chỉ học tập, buộc thôi học theo Điều 30 “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ hệ dân sự tại Học viện KTQS” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-HV ngày 18/7/2016 của Giám đốc Học viện), cụ thể như sau:

- Sinh vi&afile:FileID=1010

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO