Liên hệ

        Học viện Kỹ thuận Quân sự

        Địa chỉ: Số 236 - Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
        Số điện thoại: 069 515200 (Tổng đài)
        Phòng Đào tạo: 069.515.223
        Phòng Sau đại học: 069.515.321
        Khoa Công nghệ thông tin: 069.515.329
        Khoa Kỹ thuật điều khiển: 069.515.386
        Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt: 069.515.402
        Email: admin@mta.edu.vn