KHỐI VIỆN, TRUNG TÂM
  1. Viện Công nghệ Mô phỏng. Viện trưởng: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Quang Huy
  2. Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt. Viện trưởng: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trí Tá
  3. Viện Tích hợp hệ thống. Viện Trưởng: Đại tá, Tiến sĩ Lê Đại Phong
  4. Trung tâm Công nghệ. Trưởng Trung tâm: Trung tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Tăng
  5. Trung tâm huấn luyện 125 - Vĩnh Phúc. Trưởng Trung tâm: Đại tá, Thạc sĩ Trần Thanh Từ