KHỐI HỆ, TIỂU ĐOÀN
  KHỐI HỆ, TIỂU ĐOÀN  
I Hệ 1    
1 Đinh Quang Cần Đại tá Hệ trưởng
2 Nguyễn Hữu An Đại tá Chính trị viên
3 Lưu Minh Châu Thượng tá Hệ phó
II Hệ 2    
1 Vũ Xuân Lừng Đại tá Hệ trưởng
2 Nguyễn Quang Minh Đại tá Chính trị viên
3 Phạm Quốc Khánh Đại tá Hệ phó
III Hệ 3    
1 Nguyễn Quốc Khiêm Đại tá Hệ trưởng
2 Nguyễn Danh Nhận Đại tá Chính trị viên
3 Nguyễn Trung Thành Thượng tá Hệ phó
IV Hệ 4    
1 Nguyễn Trung Triển Đại tá Hệ trưởng
2 Đào Chí Thanh Đại tá Chính trị viên
3 Nguyễn Quang Hợp Thượng tá Hệ phó
VI Tiểu đoàn 1    
1 Nguyễn Đức Thế Đại tá Tiểu đoàn trưởng
2 Dương Thiếu Cường Thượng tá Chính trị viên
3 Phan Đức Mạnh Trung tá Tiểu đoàn phó
V Tiểu đoàn 2    
1 Vũ Quang Bin Thượng tá Tiểu đoàn trưởng
2 Nguyễn Đức Ring Thượng tá Chính trị viên
3 Nguyễn Quốc Huy Trung tá Tiểu đoàn phó
VI Tiểu đoàn 3    
1 Nguyễn Như Chiêm Thượng tá Tiểu đoàn trưởng
2  Đào Văn Hậu Trung tá Chính trị viên
3 Đặng Trí Dũng Trung tá Tiểu đoàn phó
VII Tiểu đoàn 4    
1 Trần Huy Lý Thượng tá Tiểu đoàn trưởng
2 Phí Đào Vân Thượng tá Chính trị viên
3 Nguyễn Việt Yên Trung tá Tiểu đoàn phó
VIII Tiểu đoàn 5    
1 Nguyễn Văn Nam Trung tá Tiểu đoàn trưởng
2 Lê Quang Thà Thượng tá Chính trị viên
3 Thang Hữu Phước Trung tá Tiểu đoàn phó
IX Tiểu đoàn 6    
1 Doãn Văn Hậu Trung tá Tiểu đoàn trưởng
2 Nguyễn Kim Dũng Thượng tá Chính trị viên
3 Nguyễn Thành Công Trung tá Tiểu đoàn phó
X Tiểu đoàn 8    
1 Nguyễn Văn Bôn Thượng tá Tiểu đoàn trưởng
2 Nguyễn Văn Nguyên Trung tá Chính trị viên
3 Phạm Quang Thoại Trung tá Tiểu đoàn phó
XI Tiểu đoàn 9    
1 Nguyễn Thiện Khang Đại tá Tiểu đoàn trưởng
2 Phạm Việt Cường Trung tá Chính trị viên