KHỐI KHOA

 1.     Khoa Hàng không vũ trụ. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Thanh.
 2.     Khoa Công nghệ thông tin. Chủ nhiệm khoa: Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thu Lâm.
 3.     Khoa Vô tuyến điện tử. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quốc Trinh.
 4.     Khoa Kỹ thuật điều khiển. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Dũng.
 5.     Khoa Cơ khí. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt.
 6.     Khoa Động lực. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng.
 7.     Khoa Vũ khí. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Dũng.
 8.     Khoa Hóa-Lý kỹ thuật. Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Việt Thái.
 9.     Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Ngọc An
 10.     Khoa Ngoại ngữ. Chủ nhiệm khoa: Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn
 11.     Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị. Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, Tiến sĩ Trần Đình Thắng.
 12.     Khoa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm Khoa: Thượng tá, Tiến sĩ Trần Văn Riễn.
 13.     Khoa Quân sự. Phụ trách Khoa: Đại tá, Thạc sĩ Tạ Văn Chúc.