Đào tạo

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

     

- Thời gian đào tạo là 5 năm. Trong 5 năm học, mỗi năm được chia thành 2 học kỳ (học kỳ 1 bắt đầu 4/9 và kết thúc 15/1, học kỳ 2 bắt đầu từ 16/1 và kết thúc 30/6).

- Tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông phải qua kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm.

- Chương trình đào tạo được chia thành 4 khối kiến thức

+ Các môn học khối kiến thức cơ bản

+ Các môn học khối cơ sở ngành và chuyên ngành

+ Các môn học khối kiến thức chuyên ngành theo hướng đào tạo

+ Khối kiến thức về Khoa học xã hội-Nhân văn và Giáo dục quốc phòng

 

                                CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

          I. ĐÀO TẠO HỆ QUÂN SỰ

          1. Đào tạo kỹ sư quân sự dài hạn:       

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Kỹ thuật xây dựng

52580208


1

CN Công trình quốc phòng2

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệpII

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205


3

CN Xây dựng sân bay4

CN Cầu đườngIII

Công nghệ kỹ thuật hóa học

52510401


5

CN Phòng hóa6

CN Thuốc phóng thuốc nổIV

Công nghệ thông tin

52480201


7

CN Công nghệ thông tin


(CN Tin học)

8

CN Địa tin học9

CN Bảo đảm an toàn thông tin10

CN An ninh hệ thống thông tinV

Kỹ thuật cơ khí

52520103


11

CN Công nghệ chế tạo máy12

CN Công nghệ chế tạo vũ khí13

CN Công nghệ chế tạo đạn14

CN Gia công áp lực15

CN Vũ khí                       16

CN Thiết kế chế tạo vũ khí17

CN Đạn              18

CN Thiết kế chế tạo đạn19

CN Ô tô quân sự 20

CN Tăng thiết giáp          21

CN Xe máy công binh      22

CN Máy tàu        23

CN Thiết kế chế tạo tên lửaVI

Kỹ thuật cơ điện tử

52520114


24

CN Cơ điện tử25

CN Khí tài quang - Quang điện tửVII

Công nghệ vật liệu

52510402


26

CN Công nghệ vật liệuVIII

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201


27

CN Thông tin                  28

CN Thiết kế, chế tạo trang thiết bị thông tin29

CN Ra đa                       30

CN Thiết kế chế tạo ra đa31

CN Tác chiến điện tử32

CN Thông tin vô tuyến điện hải quân33

CN Ra đa hải quân          34

CN Ra đa Sô naIX

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216


35

CN Điện tử y sinh36

CN Tên lửa phòng không  37

CN Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tên lửa38

CN Tên lửa hải quân        39

CN Ngư lôi40

CN Thiết bị điện tàu        41

CN Pháo tàu                   42

CN Thủy lôi         

          2. Kỹ sư quân sự liên thông:

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Kỹ thuật cơ khí

52520103


1

CN Xe quân sự    2

CN Vũ khí           3

CN Đạn  II

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201


4

CN Thông tin      5

CN Ra đa           III

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216


6

CN Tên lửa phòng không
            3. Kỹ sư Văn bằng 2 quân sự:

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Kỹ thuật cơ khí

52520103


1

CN Xe quân sự    2

CN Xe máy công binhII

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201


3

CN Điện tử viễn thôngIII

Công nghệ thông tin

52480201


4

CN Công nghệ thông tin5

CN Bảo đảm an toàn thông tin6

CN An ninh hệ thống thông tinIV

Kỹ thuật xây dựng

52580208


7

CN Công trình quốc phòng8

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

            4. Chương trình tiên tiến:

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Điều khiển và tin học trong các hệ thống kỹ thuật1

CN Điều khiển và tin học trong các hệ thống kỹ thuậtII

Hệ thống điều khiển các thiết bị bay2

CN Tên lửa phòng không  3

CN Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tên lửa4

CN Tên lửa Hải quân       
            II. ĐÀO TẠO HỆ DÂN SỰ
             1. Kỹ sư dân sự dài hạn:

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

I

Kỹ thuật xây dựng

52580208

1

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp


II

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

2

CN Cầu đường


III

Công nghệ kỹ thuật hóa học

52510401

3

CN Công nghệ hóa học


4

CN Công nghệ hóa học môi trường


IV

Công nghệ thông tin

52480201

5

CN Công nghệ dữ liệu


6

CN Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin


7

CN An toàn thông tin


V

Hệ thống thông tin

52480104

8

CN Hệ thống thông tin quản lý


9

CN Hệ thống thông tin di động


VI

Kỹ thuật phần mềm

52480103

10

CN Công nghệ phần mềm


11

CN Phát triển phần mềm công nghệ cao


VII

Khoa học máy tính

52480101

12

CN Khoa học tri thức


13

CN Công nghệ đa phương tiện


14

CN Công nghệ game và mô phỏng


VIII

Truyền thông và mạng máy tính

52480102

15

CN Công nghệ mạng


16

CN An ninh mạng


V

Kỹ thuật cơ khí

52520103

17

CN Công nghệ chế tạo máy


18

CN Ô tô


19

CN Máy xây dựng


VI

Kỹ thuật cơ điện tử

52520114

20

CN Cơ điện tử


21

CN Kỹ thuật Hàng không


VIII

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

22

CN Điện tử viễn thông


IX

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216

23

CN Điện tử y sinh


24

CN Điều khiển công nghiệp


25

CN Tự động hóa


26

CN Điện tử y sinh
           2. Hệ Cao đẳng dân sự:

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Kỹ thuật xây dựng

52580208


1

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệpII

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205


2

CN Cầu đườngIII

Công nghệ thông tin

52480201


3

CN Công nghệ thông tinIV

Kỹ thuật cơ khí

52520103


4

CN Công nghệ chế tạo máy5

CN Ô tô6

CN Máy xây dựngV

Kỹ thuật cơ điện tử

52520114


7

CN Cơ điện tửVI

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201


8

CN Điện tử viễn thôngVII

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216


9

CN Điều khiển tự động
             3. Kỹ sư liên thông, Văn bằng 2 dân sự:

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Ghi chú

I

Kỹ thuật xây dựng

52580208


1

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệpII

Công nghệ thông tin

52480201


2

CN Công nghệ thông tinIII

Kỹ thuật cơ khí

52520103


3

CN Công nghệ chế tạo máy- Gia công áp lực4

CN Ô tôIV

Kỹ thuật cơ điện tử

52520114


5

CN Cơ điện tửV

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201


6

CN Điện tử viễn thôngVI

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216


7

CN Kỹ thuật điều khiển vàTự động hóa